Wroclaw
„Programy wsparcia dla osób doświadczających przemocy” są realizowane we współpracy i z dofinansowaniem gminy Wrocław.

O fundacji

Fundacja na Rzecz Równości powstała w maju 2010 r. z inicjatywy grupy osób, którym bliska jest idea propagowania zasad równouprawnienia.

Naszym celem jest w szczególności działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, wyznanie, przekonania, rasę, niepełnosprawność, status materialny we wszystkich dziedzinach życia społecznego, działanie na rzecz poszerzenia dostępu do edukacji zdrowotnej, seksualnej i edukacji dotyczącej metod regulacji prokreacji, a także wspieranie działalności naukowo – badawczej w dziedzinie równouprawnienia.

Pragniemy także podejmować skuteczne działania sprzeciwiające się przemocy wobec kobiet oraz zapewniające ochronę ich praw i wolności. Nasza praca ukierunkowana jest także na zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska dyskryminacji kobiet i innych grup społecznych oraz wspieranie udziału kobiet w życiu publicznym, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i promowanie dialogu społecznego w celu poszerzania skutecznego wprowadzania w życie zasady równego traktowania.

Swoją misję realizujemy poprzez aktywny udział w licznych działaniach w szczególności polegających na udzielaniu specjalistycznej pomocy, w tym prawnej, psychologicznej i terapeutycznej osobom doświadczającym różnych form przemocy i dyskryminacji, prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie przepisów obowiązującego prawa i sposobów jego stosowania, tworzeniu, wdrażaniu i promowaniu praktyk mających na celu doskonalenie procedur postępowania w sprawach związanych ze zjawiskiem dyskryminacji i przemocy.

Fundacja na Rzecz Równości od 2015 roku jest Partnerką Antyprzemocowej Sieci Kobiet, której działania koordynowane są przez Fundację Feminoteka.

Sprawozdania z działalności Fundacji:

sprawozdanie merytoryczne za 2010r. zatwierdzone

sprawozdanie merytoryczne za 2011r. zatwierdzone

sprawozdanie merytoryczne za 2013r. zatwierdzone

sprawozdanie merytoryczne za 2014r. zatwierdzone

sprawozdanie finansowe za 2016r. zatwierdzone