FAQ


Najczęściej zadawane pytania:

 1. Jestem babcią 5 letniej dziewczynki. Rodzice wnuczki są po rozwodzie, mamie przyznano wykonywanie władzy rodzicielskiej. Wnuczka mieszka u mamy. Mój syn wyjechał zagranicę i rzadko widuje córkę. Chciałabym wraz z mężem zobaczyć wnuczkę, spędzić z nią czas, jednakże jej mama nie wyraża na to zgody, twierdząc, że kontakty dzieckiem przysługiwać mogą tylko ojcu dziecka. Co mogę zrobić, by widywać wnuczkę, czy rzeczywiście nie mam do tego prawa?

  Nie jest prawdą, iż prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje tylko rodzicom. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego dziadkowie mogą domagać się uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli leży to w interesie dzieci (Uchwała z dnia 14 czerwca 1988 r., sygn. akt III CZP 42/88). Obecnie także przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulują kwestie kontaktów dziadków z dzieckiem na podstawie art. 113 i n. tegoż kodeksu. Powyższe oznacza, że jeśli Pani była synowa uniemożliwia Pani kontakt z wnuczką, może Pani złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkana dziecka wniosek o uregulowanie Pani kontaktów c wnuczką. W takim wniosku należy zaproponować w jaki sposób te kontakty miałyby przebiegać, to jest czy odbywałyby się w miejscu zamieszkania dziecka, czy poza nim, w weekendy czy w tygodniu, czy może mogłaby Pani zabrać dziecko do swojego miejsca zamieszkania na nocleg, czy spędzić z nim część wakacji itp. Taki wniosek podlega ocenie sądu, który decyduje o tym jak przebiegające kontakty są zgodne z dobrem dziecka, jeśli bowiem sąd dojdzie do przekonania że kontakty mogą zaszkodzić dziecku, zabroni ich. Wniosek podlega opłacie 40,- zł.

 2. Jestem mężatką, wraz z mężem wychowujemy dwoje dzieci. Ostatnio pomiędzy nami dochodzi do nieporozumień na tle finansowym. Mąż postanowił bez mojej zgody zaciągnąć kredyt, na zakup drogiego motoru, którym zamierza sam jeździć. Ja się na to nie zgadzam, gdyż uważam, że nie stać nas na taki wydatek. Boję się, że będę musiała spłacać ten kredyt, jeśli mąż straci pracę, a nie mam na to środków, nie miałabym z czego utrzymać dzieci. Czy powinnam mieć rozdzielność majątkową z mężem?

  Zniesienie ustroju wspólności ustawowej małżeńskiej w Pani przypadku nie będzie konieczne. W 2005r. wprowadzono zmianę przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która chroni w znacznej mierze małżonka przed zobowiązaniami, które drugi małżonek zaciągnął bez uzyskania zgody współmałżonka. Wierzyciel, w przypadku kredytu męża bank, mógłby zatem żądać zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków tylko jeśli wyraziłaby Pani wyraźnie zgodę na taki kredyt. Skoro Pani takiej zgody nie udzieliła, bank będzie mógł żądać zwrotu kredytu z majątku osobistego męża, ale także z osiąganych przez niego dochodów, które są Państwa majątkiem wspólnym, ale już nie z Pani dochodów, Pani majątku odrębnego, czy wspólnych pozostałych składników Państwa majątku. Pamiętać też należy, że jeśli małżonek zaciągnie zobowiązanie, nawet bez gody współmałżonka, które przeznaczy na zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny, oboje małżonkowie będą za nie odpowiadać solidarnie. Jedynie z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął.

 3. Jestem samotną matką dwóch synów. Ojciec chłopców nie interesuje się nimi od lat, uznał ich tylko w Urzędzie stanu Cywilnego. Chciałabym z synami wyjechać na wakacje za granicą, czy konieczna na taki wyjazd jest zgoda ojca? Czy muszę uzyskać jego zgodę na wydanie dzieciom paszportu?

  Uznanie synów przez ich ojca biologicznego przed urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego skutkowało przyjęciem na siebie praw i obowiązków rodzica wynikających z kodeksu rodzinnego opiekuńczego.  W tej sytuacji obojgu rodzicom, a zatem także ojcu przysługuje władza rodzicielska nad dziećmi. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy Oznacza, to wszelkie ważne sprawy dotyczące dzieci wymagają współdziałania rodziców. Do takich spraw należy wyrobienie dziecku paszportu, a więc do dokonania takiej czynności konieczna jest obecność i zgoda obojga rodziców. Także wyjazd zagranicę jest uznawany z a tzw. istotną sprawę dziecka i wymaga współdziałania rodziców w tym zakresie. Aby w przyszłości uniknąć problemów z uzyskaniem zgody na wyjazd czy wyrobienie dzieciom dokumentów, warto unormować kwestie wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeśli ojciec dzieci nie sprawuje faktycznie tej władzy, nie interesuje się chłopcami, można złożyć wniosek do sadu rodzinnego o powierzenie wykonywania Pani władzy rodzicielskiej, lub w skrajnych sytuacjach o pozbawienie ojca tejże władzy. Możliwe jest także ustalenie przed sądem, iż miejscem zamieszkania dzieci będzie każdorazowe miejsce zamieszkania ich matki.

  Jeśli natomiast nie chce Pani podejmować tak daleko idących kroków, a uzyskanie zgody na wyjazd czy paszport dla synów jest utrudnione czy niemożliwe, np. z uwagi na rzadki kontakt z ojcem, można zwrócić się do sądu rodzinnego o wydanie decyzji tylko w zakresie zgody na paszport, czy wyjazdu synów.