Regulacje prawne


Akty prawa krajowego

 1. Konstytucja RP
  Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483
 2. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
  Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 59
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640090059
 3. Kodeks Cywilny
  Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
 4. Kodeks Postępowania Cywilnego
  Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296
 5. Prawo Prywatne Międzynarodowe
  Dz.U. 1965 nr 46 poz. 290
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19650460290
 6. Kodeks Karny
  Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553
 7. Kodeks Postępowania Karnego
  Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970890555
 8. Kodeks Wykroczeń
  Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114
 9. Kodeks Pracy
  Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141
 10. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy
  Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051801493
 11. Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
  Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1700
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102541700
 12. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego
  Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010710733
 13. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
  Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941110535
 14. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1378
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071921378
 15. Ustawa o pomocy społecznej
  Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593

 
 
Akty prawa Unii Europejskiej

 1. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
  Dziennik Urzędowy C 83 z 30.3.2010
 2. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
  Dziennik Urzędowy C 83 z 30.3.2010
 3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 – tzw. Bruksela II bis
  Dz.U. L 338 z 23.12.2003, Polskie wydanie specjalne: Rozdział 19 Tom 06 P. 243 – 271
 4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych – tzw. Bruksela I
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG
  Dz.U. L 180 z 15.7.2010, str. 1—6
 6. Rozporządzenie (WE) nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
  Dz.U. L 403 z 30.12.2006, str. 9—17
 7. Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana).
  Dz.U. UE L 204 z 26.7.2006, str. 23—36.
 8. Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług
  Dz.U.  UE L 373 z 21.12.2004, str. 37—43.
 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/73/WE z dnia 23 września 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy
  Dz.U. UE L 269 z 5.10.2002, str. 15—20, Polskie wydanie specjalne Rozdział 05 Tom 04 P. 255 – 260.
 10. Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne.
 11. Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy
  Dz.U. UE L 303 z 2.12.2000, str. 16—22, Polskie wydanie specjalne Rozdział 05 Tom 04 P. 79 – 85.
 12. Dyrektywa Rady 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć
  Dz.U.  UE L 14 z 20.1.1998, str. 6-8, Polskie wydanie specjalne Rozdział 05 Tom 03 P. 264 – 266.
 13. Dyrektywa Rady z dnia 11 grudnia 1986 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek, w tym w rolnictwie, oraz w sprawie ochrony kobiet pracujących na własny rachunek w okresie ciąży i macierzyństwa
  Dz.U. WE L 359 z 19.12.1986, str. 56—58, Polskie wydanie specjalne Rozdział 05 Tom 01 P. 330 – 332.
 14. Dyrektywa Rady z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy
  Dz.U. WE L 39 z 14.2.1976, str. 40-42, Polskie wydanie specjalne Rozdział 05 Tom 01 P. 187 – 189.
 15. Dyrektywa Rady z dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet
  Dz.U. WE L 45 z 19.2.1975, str. 19—20, Polskie wydanie specjalne Rozdział 05 Tom 01 P. 179 – 180.

 
 
Akty Prawa Międzynarodowego

 1. Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 r.
 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r.
 3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (często używany skrót MPPOiP) i Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturowych z 1966 r.
 4. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności = Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950 r.
 5. Europejska Karta Praw Społecznych z 1961 r.
 6. Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych dotycząca eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (1979 roku)
 7. Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej równości szans i traktowania pracujących kobiet (1975 roku)
 8. Konwencja w Sprawie Eliminacji Wszelkich Form Przemocy wobec Kobiet, zwana również Konwencją CEDAW (1993)
 9. Deklaracja Pekińska i Platforma Działania (1995 roku)
 10. Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą – Konwencja Nowojorska
  Dz.U z 1961 r. Nr.17, poz.87
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19610170087
 11. Konwencja Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych (1989 roku)
 12. Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę – Konwencja Haska
  Dz.U. 1995 nr 108 poz. 528
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19951080528