Formy dyskryminacji


Przemoc to każde zachowanie, które poniża, narusza prawa i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie. Nie musi wiązać się z fizycznymi obrażeniami. Znęcanie się psychiczne i wymuszanie współżycia seksualnego są również formami przemocy.

Przemocą w rodzinie jest jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkodna ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Formy przemocy: fizyczna, seksualna, psychiczna i ekonomiczna. Każda z nich jest PRZESTĘPSTWEM. W zależności od tego, jaką przybiera formę, czy ma charakter jednorazowy, czy też powtarza się, jest ścigana z różnych artykułów kodeksu karnego:

  • fizyczna – zachodzi, gdy ktoś narusza twoją nietykalność cielesną np. bicie, szarpanie, popychanie, duszenie, ściskanie, zmuszanie do picia alkoholu, stosowania środków uspokajających i in.;
  • seksualna – gwałt, molestowanie, zmuszanie do niechcianych form współżycia, oglądania treści pornograficznych i in.;
  • psychiczna – wyzwiska, groźby, obelgi, zastraszenia, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, pozbawianie informacji lub prawa wyboru, ignorowanie, ciągłe krytykowanie, zarzucanie choroby psychicznej i in.;
  • ekonomiczna – ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych, wyłudzanie pieniędzy, okradanie, fałszerstwo, odbieranie renty/emerytury, wymuszanie zmian w testamencie, odmowa ponoszenia kosztów utrzymania i in.