O równości


„Równość” jest jedną z podstawowych wartości w filozofii społecznej, myśli społeczno – politycznej i w etyce. W nowożytnej polityce żądanie równości zyskało status zagadnienia kluczowego. Jest to żądanie wielu rzeczy, a nie pojedyncze  żądanie.  Założenia idei równości zbudowane są na przesłance wskazującej na to, że wszyscy powinni mieć takie same szanse życiowe i nikt nie powinien mieć ograniczonych praw w porównaniu z pozostałymi członkami społeczeństwa.

Równość jako zagadnienie bardzo mocno osadzone w kontekście praw człowieka można rozumieć jako równość praw i równość wobec prawa. Pojęcie równości bardzo często występuje równolegle z pojęciem sprawiedliwości, w szczególności w koncepcjach głoszących naturalną równość ludzi. W tym znaczeniu równość odnosi się do naturalnego statusu ludzi i oznacza, że wszyscy są równi bez względu na płeć, narodowość, rasę, wiek, orientację seksualną czy wyznanie, a ponadto wszyscy ludzie powinni być równi wobec prawa – co wynika z prawa państwowego.

W nowoczesnej polityce można wyróżnić kilka kategorii równości, na które wskazuje Stuart White w książce pt. Równość. Dzieli on równość na:  równość wobec prawa, równość wobec praw politycznych, równość społeczną, równość ekonomiczną, równość moralną.

Dążenie do równości z perspektywy wielu osób wiąże się z problemem – równość postrzegana jest jako walka, w efekcie której jedna grupa musi zrzec się „władzy” i „przywilejów” na rzecz drugiej grupy. Wielkim wyzwaniem jest pokazanie, że wszyscy mogą odnieść korzyści ze społeczeństwa opartego na równości oraz społeczeństwa szanującego różnice, dostrzegającego i respektującego potrzeby nie tylko grupy, ale również jednostki. Wyzwanie to wiąże się nie tylko z nakładami finansowymi, ale w szczególności ze zmianami w stereotypowym sposobie myślenia znacznej części społeczeństwa.

Zwracając szczególną uwagę na zasadę równości w aspekcie płci doskonałym przykładem potwierdzającym jak istotną rolę odgrywa polityka równościowa (gender mainstreaming) we współczesnym świecie są słowa byłego sekretarza OZN Kofiego Annana  – Świat stopniowo zaczyna rozumieć, że nie ma skuteczniejszej polityki ukierunkowanej  na rozwój, zdrowie i edukację niż wspieranie kobiet i dziewcząt w osiąganiu równego statusu z mężczyznami […]. Równy udział kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia społecznego jest niezwykle istotny dla jakości procesów demokratycznych oraz dla rozwoju cywilizacji.