O Fundacji


Fundacja na Rzecz Równości powstała w maju 2010 r. z inicjatywy grupy osób, którym bliska jest idea propagowania zasad równouprawnienia.

Naszym celem jest w szczególności działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, wyznanie, przekonania, rasę, niepełnosprawność, status materialny we wszystkich dziedzinach życia społecznego, działanie na rzecz poszerzenia dostępu do edukacji zdrowotnej, seksualnej i edukacji dotyczącej metod regulacji prokreacji, a także wspieranie działalności naukowo – badawczej w dziedzinie równouprawnienia.

Pragniemy także podejmować skuteczne działania sprzeciwiające się przemocy wobec kobiet oraz zapewniające ochronę ich praw i wolności. Nasza praca ukierunkowana jest także na zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska dyskryminacji kobiet i innych grup społecznych oraz wspieranie udziału kobiet w życiu publicznym, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i promowanie dialogu społecznego w celu poszerzania skutecznego wprowadzania w życie zasady równego traktowania.

Swoją misję realizujemy poprzez aktywny udział w licznych działaniach w szczególności polegających na udzielaniu specjalistycznej pomocy, w tym prawnej, psychologicznej i terapeutycznej osobom doświadczającym różnych form przemocy i dyskryminacji, prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie przepisów obowiązującego prawa i sposobów jego stosowania, tworzeniu, wdrażaniu i promowaniu praktyk mających na celu doskonalenie procedur postępowania w sprawach związanych ze zjawiskiem dyskryminacji i przemocy.

Fundacja na Rzecz Równości od 2015 roku jest Partnerką Antyprzemocowej Sieci Kobiet, której działania koordynowane są przez Fundację Feminoteka.

Sprawozdania z działalności Fundacji:

sprawozdanie merytoryczne za 2010r. zatwierdzone

sprawozdanie merytoryczne za 2011r. zatwierdzone

sprawozdanie merytoryczne za 2012 r. zatwierdzone

sprawozdanie merytoryczne za 2013r. zatwierdzone

sprawozdanie merytoryczne za 2014r. zatwierdzone

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r._zatwierdzone

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 r._zatwierdzone

Sprawozdanie merytoryczne za 2017 r._zatwierdzone

Sprawozdanie merytoryczne za 2018 r._zatwierdzone

Sprawozdanie merytoryczne za 2019 r._zatwierdzone

Sprawozdanie merytoryczne za 2020 r._zatwierdzone