Fikcyjna równość w dolnośląskich przedszkolach

Edukowanie personelu przedszkoli w zakresie równości i dostarczenie im narzędzi pomocnych w pracy w sposób niedyskryminujący żadnej płci, praca z rodzicami w zakresie problematyki równości płci oraz stworzenie dzieciom przestrzeni do swobodnego wyboru i rozwoju – to wybrane wskazania dla dolnośląskich przedszkoli, opracowane przez Fundację na Rzecz Równości.

Zawarte w raporcie wskazówki dla nauczycieli/lek, rodziców oraz opiekunów/nek, pozwalające w perspektywie pracy edukacyjnej na dostosowanie działań do zasad polityki równości, powstały na bazie analizy danych uzyskanych w badaniach pilotażowych, przeprowadzonych w przedszkolach na Dolnym Śląsku (grupa ponad 500 ankietowanych), rezultatach Open Forum (otwartej debaty, prowadzonej jedną z metod psychologii procesu (OF)) oraz rekomendacji ekspertów/tek w realizacji polityki równościowej w edukacji przedszkolnej w regionie – mówi Magdalena Dyderska, koordynatorka projektu z FnRR.
Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy postrzegania kobiet i mężczyzn oraz oczekiwania względem płci, jak również pozwalają dostrzec cechy charakterystyczne dla ofiar i sprawców przemocy. – Dla osób zaangażowanych w pracę Fundacji edukacja równościowa jest czynnikiem, który pomaga przeciwdziałać przemocy. Odgrywa również rolę edukacji obywatelskiej poprzez zwiększanie świadomości praw i obowiązków, wynikających z życia w społeczeństwie, uczy radzić sobie z emocjami, rozwija empatię, ale i asertywność – dodaje Dyderska.
Z badań wynika, że systemowe działania nauczycieli/lek już na najniższym etapie edukacyjnym mogą w znaczący sposób przyczynić się do zmniejszenia objawów dyskryminacji związanych z płcią, pochodzeniem społecznym, wyglądem czy orientacją seksualną. – Eksperci i ekspertki pracujący nad raportem, mając na uwadze wciąż utrwalane stereotypy dotyczących ról przypisywanych ze względu na płeć w rodzinie i społeczeństwie, a także różnych formach jawnej i ukrytej dyskryminacji w wychowaniu przedszkolnym, rekomendują uczenie dzieci umiejętności obrony własnych praw, nazywania emocji, niezależności i asertywności bez krzywdzenia innych i bez względu na płeć – uzupełnia koordynatorka.

Badane osoby za źródło problemu nierównego traktowania kobiet i mężczyzn uznają wychowanie domowe (80,6%). – Autorzy/rki raportu uważają, że warto w przedszkolach położyć większy nacisk na pracę z rodzicami, np. poprzez omawianie zasad prowadzenia zajęć uwzględniających politykę równościową. Wpływanie na postawy rodziców daje większą gwarancję spójności oddziaływań wychowawczych – dodaje Dyderska.
Dokument zostanie przekazany gminom, biorącym udział w projekcie, oraz udostępniony na stronie internetowej Fundacji. Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Innowacyjna metoda dialogu społecznego, jako źródło rozwoju świadomości w zakresie równości w edukacji przedszkolnej” współfinansowanego z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Więcej o projekcie: https://fnrr.org/projekt-open-forum